Ljuva Livet: Environmentally conscious songbird (09/09)

Miljömedveten sångfågel

IVA är engagerad i både freds och miljöfrågor

by Emma Mollberg

Hon blandar friskt klassisk musik med poppiga arrangemang och får ofta höra att hon låter som Enya. Amerikanska IVA tar Sverige med storm.

Bakom artistnamnet IVA döljer sig den amerikanska sångerskan Emily Samson Tepe, med rötterna i både operan och popen. 2006 släppte hon debutalbumet IVA och nu kommer album nummer två, Ivolution.

“Jag växte upp med duktiga musiker inom familjen och började sjunga när jag var nio år. När jag var femton började jag ta klassiska sånglektioner,” berättar IVA.

Hon är född i Delaware i USA och kom till Sverige genom ett sångstipendium. Numera bor hon i en stuga i Stockholm skärgård större delen av aret när hon arbetar med musiken tillsammans med bröderna Andreas och Martin Karlegård.

IVA later ungefär some en mix of Sarah Brightman, Kate Bush och Enya.

“Jag inspirers av dramatist music som Kate Bush framför, och även av Madonna. Jag vill sjunga pop och inte använda operarösten så mycket som Sarah Brightman gör, men jag har stor respekt för henne, berättar IVA.

Uppväxten var fylld av musik och IVA började sin karriär som nioåring på Opera Delaware där hon gjorde barnroller och sjöng i kören. Sedan följde studier vid bland annat ansedda Juilliard School of Music i New York.

I höstas sjöng hon rollen som Tamar i operan Batseba på Kungliga Operan i Stockholm. Det började med att hon träffade chefen för Kungliga Operan på en mottagning på amerikanska ambassaden för tenoren Stuart Neill. Med sig hade IVA sin röstcoach Kishti Tomita, känd från Idol.

“Jag blev tillfrågad om jag sjöng pop och när jag svarade ja utbrast de: Vi behöver dig!”

IVA är engagerad i både freds och miljöfrågor och förespråker gärna vikten av en hålbar livsstil.

Tänk igenom vad du behöver och vad du kan vara utan, till exempel hur mycket vatten du behöver. Jag köper alltid Kravmärkt när det är möjligt och när jag har råd. Jag vill veta varifrån min mat kommer och välja medvetet. I huset där vi jobbar och komponerar musik har vi grön energi och vi åker inte bil utan går eller använder kollektiva färdmedel.

Varför ger du ut Ivolution själv?

“Jag ville ha mer att säga till om och bestämde mig för att ge ut skivan själv. Att göra ett album innerbär mycket jobb och jag har varit involverad i varje steg så jag är jättestort!”

 


 

 

Environmentally conscious songbird

IVA is involved in both peace and environmental issues

by Emma Mollberg

She blends a fresh mix of classical music with pop arrangements and is often told that she sounds like Enya. American IVA takes Sweden by storm.

Behind the stage name IVA is the American singer Emily Samson Tepe, with roots in both opera and pop. In 2006 she released her debut album IVA and now comes album number two, Ivolution.

“I grew up with talented musicians in my family and started singing when I was nine years old. When I was fifteen I started taking classical singing lessons,” says IVA.

She was born in Delaware in the U.S. and came to Sweden by way of a vocal scholarship. Nowadays she lives in a cottage in the Stockholm archipelago for most of the year while she has been working on music together with his brothers Andrew and Martin Karlgard.

IVA sounds like some mix of Sarah Brightman, Kate Bush and Enya.

“I am inspired by dramatic music like Kate Bush made, and even Madonna. I want to sing pop and do not use my opera voice as much as Sarah Brightman does, but I have great respect for her,” says IVA.

Childhood was filled with music and IVA began her career as a nine year old at Opera Delaware, where she had children’s roles and sang in the choir. This was followed by studies at conservatories including the prestigious Juilliard School of Music in New York.

Last fall she sang the role of Tamar in the opera Bathsheba at the Royal Opera in Stockholm. It began when she met the head of the Royal Opera at a reception at the U.S. Embassy for tenor Stuart Neill. With her was her voice coach Kishti Tomita, known from Idol.

“I was asked if I sang pop and when I said yes they exclaimed: We need you!”

IVA is involved in both peace and environmental issues and advocates the importance of a happy, healthy lifestyle.

“Think through what you need and what you can do without, such as how much water you need. I always buy organic when possible and when I can afford it. I want to know where my food comes from and choose consciously. In the house where we work and compose music, we have green energy and we don’t drive but instead walk or use public transportation.”

Why are you releasing Ivolution yourself?

“I wanted to have more say on its sound and decided to handle the disc myself. Making an album involves a lot of work and I have been involved in every step so I’m very proud!”